Pełna Księgowość

  • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez Biuro Finansowe NOVA na podstawie dodatkowych ewidencji,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego CIT oraz podatku od towarów i usług VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat,
  • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
  • zamknięcie ksiąg na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi, w tym dokonanie inwentaryzacji należności (uzgodnienie sald) oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych,
  • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,
  • reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi.


Biuro Finansowe NOVA
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

tel. 535 008 007
tel. 81 888 61 32
mail: biuronova@op.pl